شـــاهـد : سمكـــة اللخمـــة الطـــائرة

تصــوير لقنــاة “BBC” تظهــر فيــه سمكــة الشفتيــن “اللخمــة” وهــي تطيــر خــارج المــاء بظــاهرة طبيعيــة غريبــة لهذه السمكــة .. سبحــان الله

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>